LONG SƠN PETROCHEMICALS – LSP

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: KCN Long Sơn, Bà Rịa Vũng T

: Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn 

: PHC D500, PHC D600

: 50,000m

: T4/2020


Một số hình ảnh dự án: